Vol560女神冯木木LRIS脱古韵旗袍露性感内衣配无内肉丝诱惑写真84P冯木木画语界

Vol560女神冯木木LRIS脱古韵旗袍露性感内衣配无内肉丝诱惑写真84P冯木木画语界

如此分别,以咳专属火,而嗽则专属乎湿,遂开出后人许多清火清痰之法,致治咳者百无一效。外邪犯之则呼气为之不舒,阿邪侵之则吸气为之不转。

又曰、邪入于阳则狂,邪入于阴则癫。在大横下一寸三分。

又曰、表邪不散,陷入于胃,胃中热盛,上乘于心,心为热冒,则神气昏乱,妄有所见而言也。恶牡丹、玄石、牡蒙,畏紫石英、草。

以发热汗出恶风为表虚,可解肌。盖言闭藏者,不能闭藏也。

损于肾则不特骨痿不能起于床,而脾中之阳亦已暗伤矣。今云长人二十四椎者,其肢节宁即多矣。

刺入四分,灸五壮。然虫蚀下部为狐。

Leave a Reply